نرم افزار سرویس و نگهداری آسانسور

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری
نرم افزار آسانسور

نرم افزار آسانسور و سرویس و نگهداری آسانسور :مزایا و ویژگیهای اصلی

نرم افزارآسانسور و تعمیر و نگهداری آسانسور:قابلیت ها
شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

برنامه ریزی هوشمند سرویسکاران در نرم افزار آسانسور

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

سیستم هشدار و یادآوری در نرم افزار آسانسور

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

داشبورد مدیریتی جامع نرم افزار آسانسور

نرم افزار آسانسور و سرویس و نگهداری آسانسور:سایر قابلیتها

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

منظقه بندی سرویسکاران

منطقه بندی سرویسکاران باعث افزایش سرعت خدمات و رضایت مشتری می شود

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

ثبت خرابی آسانسور

ثبت و جستجوی اعلام خرابی ها و اسکن برگه خرابی

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

موقعیت یابی آسان

موقعیت یابی آسان و سریع هر آسانسور برروی نقشه گوگل

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

پیامک اتوماتیک

ارسال پیامک خودکار به مشتری جهت یادآوری پایان قرارداد،بیمه گارانتی و غیره

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

چک لیست ها

امکان ثبت چک لیستهای بازرسی آسانسور

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

سطوح دسترسی

تعریف بی نهایت کاربر با سطوح دسترسی مختلف و امکان مدیریت آنها

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

ثبت گزارش سرویس

امکان ثبت گزارش سرویس به همراه اسکن برگه سرویس

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

مدیریت منابع

مدیریت نفرساعت کارکنان و کنترل میزان مواد مصرفی

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

دفترچه تلفن

دفترچه تلفن کامل و سریع برای دسترسی ساده تر به تلفنها

رزرو وقت مشاوره
30 دقیقه مشاوره پروژه شما
Loading...